Isnin, 12 Disember 2011

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS-KPF3012

PEMARKAHAN

1.

REFLEKSI


2.

ESEI:

(a)

(b)


3.

FORUMJUMLAH


EDU 3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA:

FALSAFAH DAN DASAR

TAJUK

PORTFOLIO

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR


KUMPULAN

EL-S03


DISEDIAKAN OLEH

NAMA

NO. ID

NO. TELEFON

JURAYAH @ JANE BOTOHONG

D20102042506

016-8392877


NAMA TUTOR E-LEARNING: DR. GOH SWEE CHOO

TARIKH SERAH: Disember 2011/ minggu ke 11

============================================================


ISI KANDUNGANHalaman

1.0

REFLEKSI UNIT PEMBELAJARAN:


1.1

Perkembangan pendidikan di Malaysia ke arah pembangunan insan dan negara1.2

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian dan penghayatan1.3

Falsafah Pendidikan Guru: Pemikiran dan amalan profesion keguruan1.4

Dasar-dasar dan halatuju pendidikan di Malaysia1.5

Perancangan pembangunan pendidikan di Malaysia1.6

Kurikulum sebagai wahana menterjemahkan Falsafah Pendidikan kebangsaan1.7

Reka bentuk kurikulum di Malaysia1.8

Penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan1.9

Etika keguruan dan peraturan pendidikan di Malaysia1.10

Akta Pendidikan 1996


2.0

ESEI BERDASARKAN SATU UNIT PELAJARAN


2.1

Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan.2.2

Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran.


3.0

FORUM E-LEARNING


3.1

Sebagai seorang guru, bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai?3.2

Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolah-sekolah? Berikan hujah anda.3.3

Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. Bincangkan.3.4

Guru sebagai arkitek bangsa. Hujahkan.3.5

Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. Bincangkan.


=================================================================

JAWAPAN REFLEKSI SETIAP UNIT


REFLEKSI UNIT PELAJARAN

UNIT

TAJUK

1

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA KE ARAH PEMBANGUNAN INSAN

DAN NEGARA

1. Ringkasan Isi Kandungan Unit

Unit ini menerangkan tentang sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia sejak sebelum penjajahan Inggeris lagi. Di mana, pendidikan sentiasa berubah mengikut era pembangunan masa itu.

 1. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya


Konsep

Penjelasan

1.

Falsafah pendidikan Kebangsaan

Menjadi teras sistem pendidikan kebangsaan.

2.3.4.5. 1. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Semua warga guru negara ini wajib mengetahui sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia supaya guru-guru tahu arah tuju pengajarannya di sekolah.

REFLEKSI UNIT PELAJARAN

UNIT

TAJUK

2.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK): HURAIAN DAN PENGHAYATAN.

1. Ringkasan Isi Kandungan Unit

Unit ini menerangkan maksud, definisi, cabang dan sebagainya mengenai falsafah barat, falsafah islam dan hubungkaitnya dengan falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia. Unit ini juga menekankan kepentingan perpaduan yang cuba diserapkan dalam FPK.

 1. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya


Konsep

Penjelasan

1.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Suatu pendidikan yang berterusan dan seimbang dari semua sudut.

2.

Falsafah Pendidikan Barat

Mempunyai dua aliran umum iaitu aliran tradisional dan aliran moden

3.

Falsafah Pendidikan Islam

Melibatkan latihan akal dan rohani.

4.5. 1. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Pemahaman sebenar mengenai Falsafah Pendidikan Kebangsaan perlu dikuasai oleh setiap guruu supaya mempunyai landasan yang sebenar dalam pelaksanaan peangajarannya.

REFLEKSI UNIT PELAJARAN

UNIT

TAJUK

3.

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU (FPG) :

PEMIKIRAN DAN AMALAN DALAM PROFESION KEGURUAN

1. Ringkasan Isi Kandungan Unit

Unit ini menerangkan mengenai Falsafah Pendidikan Guru (FPG) dan kaitan atau persamaannya dengan Pendidikan Kebangsaan. Unit ini juga menghuraikan cabaran-cabaran perguruan, keguruan dan cabaran profesion keguruan terhadap keperluan masyarakat.

2. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya


Konsep

Penjelasan

1.

Standard Guru Malaysia

Piawaian yang menggariskan kompetensi professional yang perlu di capai oleh guru-guru Malaysia.

2.3.4.5. 1. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan(FPK) dan Falsafah Pendidikan Guru(FPG) saling berkaitan. Pembentukan, proses dan matlamat pendidikan ditentukan oleh FPK dan hala tuju pembinaan watak guru pula ditentukan oleh FPG

REFLEKSI UNIT PELAJARAN

UNIT

TAJUK

4

DASAR-DASAR DAN HALA TUJU PENDIDIKAN DI MALAYSIA.

1. Ringkasan Isi Kandungan Unit

Unit ini menerangkan hala tuju pendidikan di Malaysia yang berkaitan dengan kawalan, kebajikan, inovasi dan solusi. Berbagai dasar diwujudkan dari semasa ke semasa bagi mencapai tujuan dasar ini. Unit ini juga menerangkan perkembangan dasar-dasar pendidikan di Malaysia semenjak pendidikan erah masyarakat Melayu tradisional sehinggalah pendidikan untuk kemajuan pada abad ke 21 iaitu memperkasakan pendidikan.

 1. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya


Konsep

Penjelasan

1.

Dasar Bahasa Kebangsaan

Sebagai bahasa rasmi Malaysia

2.

Dasar Perpaduan Nasional

Untuk perpaduan

3.

Dasar Pembangunan Insan

Mewujudkan masyarakat yang mapan.

4.5. 1. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Penerangan mengenai dasar pendidikan serta perlaksanaannya dalam unit ini merupakan satu mesej secara tak langsung bahawa seseorang pendidik mesti mengikuti dasar semasa yang di sarankan oleh kerajaan untuk diserapkan dalam pengajaran. Guru-guru adalah pelaksana dan perlu akur dengan dasar yang telah dibuat.

REFLEKSI UNIT PELAJARAN

UNIT

TAJUK

5.

RANCANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA.

1. Ringkasan Isi Kandungan Unit

Unit ini menerangkan mengenai Rancangan Malaysia (RM) yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan di Malaysia dan Pelan Induk Pembangunan Pendidkan (PIPP) yang bermatlamat untuk menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua. Unit ini juga menerangkan enam strategik yang dikenalpasti oleh KPM bagi mengukuhkan pendidikan negara.

2. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya


Konsep

Penjelasan

1.

Rancangan Malaysia (RM)


2.

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP)

Garis panduan rancangan pembangunan pendidikan yang ingin dicapai dalam tempoh lima tahun.

3.4.5. 1. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Unit ini memberi penjelasan bahawa pendidikan di Malaysia bersifat dinamis dan sentiasa berkembang. Saya yakin pendidikan di Malaysia mampu bersaing dengan pendidikan diperingkat global.

REFLEKSI UNIT PELAJARAN

UNIT

TAJUK

6.

KURIKULUM SEBAGAI WAHANA MENTERJEMAH FALSFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK).

1. Ringkasan Isi Kandungan Unit

Unit ini menerangkan mengenai Kurikulum dalam pendidikan di Malaysia mengandungi elemen dan komponen seperti kandungan, kaedah dan penilaian. Dimana didalamnya mengandungi matlamat, rancangan, produk dan proses. Unit ini juga menrangkan jenis-jenis kurikulum yang terdapat dalam pendidikan di Malaysia seperti kurikulum formal dan kurikulum tidak formal.

2. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya


Konsep

Penjelasan

1.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

Untuk mengisi proses transformasi sistem pelajaran Malaysia setanding dengan piawaian antarabangsa khas untuk sekolah rendah

2.

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)

Untuk mengisi proses transformasi sistem pelajaran Malaysia setanding dengan piawaian antarabangsa khas untuk sekolah menengah.

3.

Falsafah Pendidikan kebangsaan

Suatu pendidikan yang berterusan dan seimbang dari semua sudut.

4.5. 1. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Melalui pembacaan di unit ini saya dapat mempelajari takrif kurikulum dan perlaksanaan-perlaksanaan kurikulum selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

REFLEKSI UNIT PELAJARAN

UNIT

TAJUK

7.

REKA BENTUK KURIKULUM DI MALAYSIA.

1. Ringkasan Isi Kandungan Unit

Unit ini menerangkan tentang perkembangan kurikulum, sistem-sistem pendidikan Malaysia, kelemahan dan kelebihan kurikulum Malaysia. Ia juga menerangkan perbandingan teori-teori pembelajaran dalam kurikulum Malaysia.

2. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya


Konsep

Penjelasan

1.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

Untuk mengisi proses transformasi sistem pelajaran Malaysia setanding dengan piawaian antarabangsa khas untuk sekolah rendah

2.

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)

Untuk mengisi proses transformasi sistem pelajaran Malaysia setanding dengan piawaian antarabangsa khas untuk sekolah menengah.

3.4.5. 1. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Melalui penerangan dalam unit ini saya saya faham bahawa sebagai pendidika perlu memainkan peranan dalam perkembangan kurikulum dalam tiga perkara iaitu perancang, pelaksana dan penilai.

REFLEKSI UNIT PELAJARAN

UNIT

TAJUK

8.

PENTERJEMAHAN DAN PENTAFSIRAN KURIKULUM KEBANGSAAN.

1. Ringkasan Isi Kandungan Unit

Unit ini menerangkan tentang kurikulum kebangsaan dan kurikulum sekolah dari sudut peranan kurikulum, amalan kurikulum dan objektif pengajaran pembelajaran di bilik darjah. Unit ini juga menerangkan penterjemahan kurikulum sekolah kepada proses pengajaran dan pembelajaran serta hubungkait antara penulisan RPH dengan pembelajaran murid.

2. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya


Konsep

Penjelasan

1.

Kurikulum kebangsaan

Suatu program pendidikan yang termasuk dalam kurikulum dan kokurikulum yang merangkumi pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seimbang.

2.

Kurikulum Sekolah

Melibatkan segala perancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah.

3.

Falsafah Pendidikan kebangsaan

Suatu pendidikan yang berterusan dan seimbang dari semua sudut.

4.5. 1. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Untuk menghasilkan suatu pengajaran dan pembelajaran yang berkesan mestilah bermatlamat. Dimana sebelum sesi pengajaran bermula, rancangan mengajar sudah disediakan dengan menyatakan objektif , aktiviti dan maklumat lain dengan jelas.

REFLEKSI UNIT PELAJARAN

UNIT

TAJUK

9.

ETIKA KEGURUAN DAN PERATURAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA.

2. Ringkasan Isi Kandungan Unit

Dalam unit ini menerangkan tentang ciri-ciri guru profesional, etika profesionalisme keguruan, nilai-nilai utama etika perkhidmatan, etika kerja Kementerian Pelajaran dan kod etika keguruan. Unit ini juga menerangkan tatasusila profesion keguruan Malaysia dan kepentingan kod etika keguruan.

2. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya


Konsep

Penjelasan

1.

Etika Profesion Perguruan

Garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin perkhidmatan.

2.

Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia.

Suatu nilai-nilai utama etika kerja perkhidmatan awam yang dikeluarkan oleh Institusi Tadbiran Awam Negara (INTAN).

3.

Kod Etika Profesion Keguruan Malaysia

(KEPK)

Sebagai garis panduan guru yang berada digarisan hadapan pembangunan negara.

4.5.3. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Bab ini sesuai dibaca, difahami dan dan diaplikasikan oleh semua guru-guru supaya misi pembangunan kerajaan terhadap pendidikan tercapai. Bab ini banyak mengupas tentang nilai-nilai etika keguruan, perkara-perkara yang dilarang atau tidak dibenarkan dan serta ciri-ciri guru berkualiti.

REFLEKSI UNIT PELAJARAN

UNIT

TAJUK

10.

AKTA PENDIDIKAN 1996

1. Ringkasan Isi Kandungan Unit

Unit ini menerangkan tentang asas pembentukan Akta Pendidikan 1996 semenjak penggubalan Dasar Ekonomi Baru. Banyak implikasi telah dilaksanakan melalui akta pendidikan ini antaranya pengiktirafan pendidikan prasekolah, pendidikan wajib bagi pendidikan rendah dan peruntukan kuasa Menteri Pelajaran.

 1. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya


Konsep

Penjelasan

1.

Dasar Ekonomi Baru

Digubal untuk menjadi acuan merombakdan merencana pentadbiran negara.

2.

Penyata Razak 1956

Menjadi asas kepada penggubalan Ordinan Pelajaran 1957.

3.

Laporan Rahman Talib 1960

Membawa kepada pembentukan Akta Pelajaran 1961

4.

Akta Pelajaran 1961

Menggariskan beberapa perkara utama yang mementingkan pembangunan pendidikan di Malaysia.

5. 1. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Profesion Perguruan di Malaysia memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan negara khususnya pembangunan modal insan. Saya sangat bangga menjadi sebahagian daripada warga pendidik.

====================================================================

ESEI BERDASARKAN SATU UNIT PELAJARAN

2.1 Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut

memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan.

2.2 Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman

tentang isi kandungan unit pelajaran.


NAMA : JURAYAH @ JANE BOTOHONG

NO. MATRIK : D042506

TAJUK : ESEI ILMIAH


SOALAN:

2.1 Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut

memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan.

ESEI (a):

Guru bermaksud seseorang yang mengajar, pendidik, pengajar dan pengasuh. Guru diketuai oleh guru besar sekolah atau pengetua sekolah. Di Malaysia guru dilatih secara formal di maktab-maktab perguruan dan di universiti tempatan. Profesion perguruan berkait rapat dengan peranan, tugas dan kelayakan sebagai guru. Profesion perguruan antara jenis pekerjaan yang penting dalam proses pembangunan manusia. Golongan guru perlu bertanggungjawab memastikan martabat perguruan sentiasa dihormati dan dapat merialisasikan misi pendidikan Negara.

Mengikut Kamus Dewan, profesion ialah pekerjaan yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan khas. Keguruan bermaksud tugas dan tanggungjawab dan kerjaya sebagai guru. Etika pula bermaksud satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau tingkahlaku atau kesusilaan. Dari sudut islam, etika berkaitan dengan tingkahlaku yang betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah. Etika Profesion pula bermaksud semua garis panduan bertujuan meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban dan tingkah laku profesion dalam masyarakat.

Dalam konteks unit 9 yang bertajuk etika keguruan dan peraturan pendidikan di Malaysia, Kementerian Malaysia telah menggariskan sifat dan kualiti guru yang professional seperti bersemangat tinggi dalam perkhidmatan, bermatlamat yang jelas, kemahiran mengurus bilik darjah,kebolehan komunikasi yang baik, jangkaan yang tinggi terhadap murid, berupaya member yang terbaik, pengetahuan tentang kurikulum dan subjek yang diajar secara mendalam serta hubungan berkualiti dengan pelajar ibu bapa, masyarakat dan majikan. Ciri-ciri kualiti guru ini telah dikemukakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysiasebagai sifat-sifat guru yang unggul.

Etika Profesionalisme Keguruan

Unit ini menerangkan tentang etika profesionalisme keguruan yang merupakan salah satu cabang falsafah yang membincangkan tentang nilai-nilai etika dan estetika. Ia melibatkan tingkah laku manusia yang dinilai dari aspek lahiriah dan batiniah. Etika keguruan ini digubal untuktujuan membentuk satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap pelajar, ibu bapa, masyarakat, Negara dan rakan sejawat serta profesion. Dimana, setiap guru yang sedang berkhidmat wajib akur dan tidak melanggar etika ini.

Sebagai penjawat awam, guru-guru perlu mematuhi nilai-nilai utama etika kerja perkhidmatan awam yang dikeluarkan oleh Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). Nilai-nilai ini sepatutnya ada dalam diri seorang guru bagi meningkatkan perkhidmatan keguruan seperti ikhlas, benar, amanah, tekun, bersyukur, taat, setia, dedikasi, bijaksana, sederhana, penyayang,bekerjasama dan berbudi pekerti. Jika nilai-nilai ini Berjaya diamalkan, guru-guru akan menjadi seorang yang berperibadian cemerlang dalam perkhidmatan keguruannya.

Terdapat dua puluh dua Kod Etika Profesion Keguruan Malaysia yang menjadi garis panduan guru membantudalam pembangunan Negara. Ini kerana setiap pergerakan guru, tutur kata guru dan tindakan guru akan sentiasa menjadi perhatian dan ikutan pelajar. Inilah sebabnya, guru wajib mengikuti Kod Etika Profesion Keguruan yang digubal khas ini. Berpandukan kod etika ini guru-guru tahu dengan jelas peranan dan tanggungjawab, tahu keunikan etika keguruan di Malaysia, sebagai bahan semakan, dapat meningkatkan imej profesion keguruan dan dpat membimbing guru mengeratkan perhubungan antara ahli dalam organisasi.

Akauntabiliti Keguruan

Akauntabiliti Keguruan ini membawa maksud bertanggungjawab pada seseorang atau bertanggungjawab pada sesuatu (Kamus Dwibahasa). Ia suatu tanggungjawab yang harus difahami dan dilaksanakan oleh guru. Tanggungjawab tersebut merangkumi guru terhadap murid, diri guru itu sendiri, sekolah, masyarakat dan Negara.

Terdapat lima kategori akauntabiliti guru iaitu akauntabiliti guru terhadap pelajar, akauntabiliti guru terhadap sekolah, akauntabiliti guru terhadap masyarakat dan Negara. Akauntabiliti guru terhadap profesion keguruan dan akauntabiliti guru terhadap diri sendiri. Dengan memahami prinsip akauntabiliti ini guru akan faham tanggungjawabnya yang sebsenar serta menghayati nilai-nilai etika ini.

Peraturan dalam pendidikan

Pegawai awam yang yang bekerja sebagai guru terikat dengan peraturan-peraturan dalam pendidikan. Misalnya, peraturan-peraturan pegawai awam (Kelakuan dan Tatatertib 1993 – Pindaan 2002). Tindakan tatatertib akan dikenakan kepada pegawai awam yang melanggar peraturan supaya menjadi panduan dan pengajaran kepada orang lain. Dari sudut lain pula, pegawai dibekalkan kuasa dalam menjalankan tugas. Tujuan perlaksanaan peraturan ini supaya penjawat awam nelaksanakan tugasnya dengan cekap, amanah dan bertanggungjawab, supaya dapat meletakkan kepentingan awam lebih utama daripada kepentingan diri sendiri, supaya berjaya memelihara imej dan reputasi perkhidmatan awam dan supaya pegawai yang bersalah dapat diberi pengajaran dan hukuman.

Peraturan-peraturan kelakuan dan tatatertib ini sentiasa dikemaskini mengikut keperluan semasa. Dalam peraturan ini telah dinyatakan hukuman-hukuman mengikut kategori dan kesalahan-kesalahan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh penjawat awam. Antara jenis larangan-larangan kepada penjawat awam ialah gangguan seksual, bekerja di luar tanpa kebenaran majikan, cara berpakaian yang tidak kemas, penyalahgunaan dadah dan banyak lagi kelakuan yang dilarang telah diterangkan dengan jelas.

Kesimpulannya, peraturan-peraturan kelakuan dan tatatertib bagi pegawai awam bertujuan untuk mencegah perlakuan yang melanggar peraturan, memperingatkan para penjawat awam agar sentiasa mengikut etika kerja yang betul dan pengajaran yang boleh dijadikan iktibar kepada pegawai lain. Berpandukan Kod Etika profesion keguruan Malaysia dan etika kerja serta penguatkuasaan peraturan-peraturan kelakuan dan tatatertib membantu meningkatkan peratus keberkesanan pembangunan modal insan sebagaimana yang disarankan oleh kerajaan.

===================================================================

SOALAN:

2.2 Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman

tentang isi kandungan unit pelajaran.

ESEI (b):

Terdapat banyak cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan nilai Etika Profesion Keguruan ini. Ini kerana terdapat sekolah yang baik dan sekolah yang tidak baik dalam semua aspek. Jika seseorang guru mengabaikan akauntabiliti terhadap tugas dan tanggungjawabnya, maka dia sebenarnya telah gagal menjalankan tugas dengan baik dan gagal melahirkan modal insane seperti yang dikehendaki oleh kerajaan. Ini juga secara tak langsung telah menjatuhkan martabat profesion perguruan. Sifat penjawat awam yang menilai akauntabiliti terhadap tugas ini dari sudut negative juga akan menjadi cabaran untuk mengaplikasikan nilai etika ini seperti moral guru tersebut rendah, dia mempunyai tanggungan hutang yang serius, penyalah-gunaan dadah dan sebagainya.

Guru-guru masa kini menghadapi berbagai cabaran masalah etika. Misalnya, terpaksa berperanan untuk melahirkan masyarakat pemikir dalam keadaan yang cukup mencabar, terpaksa berdepan dengan akautabiliti guru dengan akauntabiliti pihak-pihak berkepentingan dalam pendidikan, diarah menjalankan tugas mendidik dalam bidang yang ia tidak mahir dan sebagainya. Fenomena ini memerlukan guru memiliki paras kebolehan tinggi, mahir dalam bidangnya dan sentiasa diberi latihan yang diperlukan oleh pendidik mengikut kategori atau peringkat tugas. Seorang pendidik yang berkebolehan juga seharusnya rapat dengan pelajar-pelajarnya.

Seseorang yang ingin menjadi guru perlu melengkapkan diri dengann ilmu melalui latihan perguruan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Walaupun seseorang itu telah menerima latihan keguruan tetapi guru itu sepatutnya mempunyai sifat dalaman sahsiah baik yang sedia ada dan dapat dihormati serta dicontohi oleh pelajar. Ini kerana guru berperanan menjadi pengganti ibu bapa di sekolah, penasihat dan pembimbing dalam pembentukan sahsiah pelajar. Tanggungjawab yang terpaksa dipikul oleh guru ini merupakan satu cabaran yang cukup mencabar dan mestikan dilaksanakan sebagai satu amanat wajib dari kerajaan kepada guru-guru. Oleh itu seorang guru mesti sentiasa melengkapkan diri dengan ilmu keguruan tanpa mengira usia dan tempoh berkhidmat supaya berjaya menjadi pengamal dan penyebar nilai kebudayaan dan sahsiah yang baik kepada pelajar dan masyarakat.

Bagi mengamalkan nilai-nilai etika keguruan ini bukan hanya memerlukan penghayatan dan kefahaman seseorang guru terhadap etika itu tetapi guru itu juga berupaya membuat keputusan dan menyelesaikan masalah secara berfikiran kritis dan kreatif. Ini kerana seorang guru banyak terlibat sebagai pentadbir,pengurus, perancang, pelaksana, penilai, penyelia, pengawal dan sebagainya di sepanjang tempoh perkhidmatannya.

Kesimpulannya, bagi mamartabatkan profesion perguruan guru perlu sentiasa menambah belbagai jenis ilmu dan sentiasa berusahan menguasai kemahiran yang lebih tinggi lagi supaya dapat mengatasi masalah-masalah dan cabaran demi cabaran yang wujud dari tuntutan perubahan kurikulum yang sentiasa bergerak maju ke hadapan. Disamping itu Kementerian Pendidikan juga perlu bersungguh-sungguh menjadikan profesion perguruan satu profesion yang dihormati dan disanjung tinggi oleh masyarakat.

BIBLIOGRAFI

1. Ee Ah Meng, 1994. Perkembangan dan pelaksanaan kurikulum. Kuala Lumpur :

Fajar Bakti.

2. Mok Soon Sang, 1996. Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman.

3. Rahmat ismail. (2000), Siri Motivasi dan Kecemerlangan Utusan Menggengam Bara satu pendekatan untuk memotivasi dan menyerlahkan keunggulan diri. Kuala Lumpur :Utusan Publications& Distributors Sdn Bhd.

4. Sonia blandfred. Penterjemah:Bahariah Yusuf (1999). Pengurusan peringkat

pertengahan di sekolah. Kuala Lumpur: Rhythm Distributor SDN BHD.


====================================================================

FORUM E-LEARNING

3.1 Sebagai seorang guru, bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai?

FORUM 1

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan untuk mengembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan dan berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta dapat menyumbangkan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

Group Forum - Group EL-S03

JAWAPAN FORUM 1

Sebagai seorang guru, bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai?


View Message : Current Topic

KEIKHLASAN, KOMITMEN DAN PEMBANGUNAN POTENSI DIRIPosted By : Jurayah @ Jane Botohong (D20102042506)
Date posted : 23 Sep 2011 02:58:49 PM
(12 read/s)Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) telah menggabungkan matlamat, dasar-dasar dan amalan-amalan pendidikan yang menjadi satu garisan segala istilah, pemikiran dan prinsip berkaitan dengan pendidikan Negara kita. Ia juga bertujuan menjadikannya lebih jelas, logik dan sesuai secara menyeluruh untuk diaplikasikan. Falsafah Pendidikan kebangsaan menyatakan keinginan kerajaan mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. FPK memberi panduan dan haluan kepada pakar pendidikan merancang dan melaksanakan sistem pendidikan di Malaysia.

Bagi memastikan hasrat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) tercapai, guru-guru perlu memahami perkembangan pendidikan yang dilalui oleh seorang kanak-kanak. Iaitu sejak lahir, melalui pendidikan awal kanak-kanak dan di peringkat sekolah seperti pra-sekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Di sekolah, guru perlu ada kesedaran dan bertanggungjawab membentuk kanak-kanak selaras dengan kehendak FPK. Antaranya penerapan nilai murni bermula dari pendidikan pra-sekolah sehinggalah ke sekolah menengah melalui proses pembelajaran. Di mana, guru perlu membimbing kanak-kanak tersebut dalam pembentukan peribadi berdasarkan nilai-nilai murni yang disarankan oleh FPK melalui penggabungjalinan sukatan pelajaran semasa. Guru-guru juga perlu sedar bahawa di samping tugas mengajar mengikut sukatan pelajaran, guru perlu menerapkan nilai-nilai murni ini secara tidak formal melalui komunikasi yang baik antara guru dan murid, melalui sesi pengajaran di kelas dan banyak lagi kaedah atau strategi mengikut kreativiti seorang guru.

Seorang guru perlu ada usaha mengembangkan potensi dirinya dengan menjadikannya satu aktiviti sepanjang hayat supaya guru-guru dapat melaksanakan tanggungjawab untuk memastikan hasrat FPK tercapai. Sebagai contoh, guru-guru yang sedang sedang belajar di universiti merupakan salah satu cara mengembangkan potensi diri untuk diaplikasikan kepada pelajar nanti. Sekian.


Attachment : File : FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN.docxFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN.docx


FORUM 1: ULASAN 1

Group Forum - Group EL-S03


Read

Re : Sebagai seorang guru, bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai?

24 Sep 2011 09:25:56 AM


Posted By :

Jurayah @ Jane Botohong

24 Sep 2011 12:26:31 AM


Reply To :

Shadia Binti JimlokAttachment :

https://myguru2.upsi.edu.my/images/themes/default/icon-small/attach_s.gifJAWAPAN Bahagian B-E Forum 1.docxSalam 1 UPSI 1 Group EL-S03,

Saya bersetuju dengan pendapat cikgu Shadia. Di mana, sebagai seorang guru, kita mestilah berusaha secara berterusan memastikan hasrat kerajaan melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) tercapai. Keikhlasan saya sebagai guru yang hendak menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam FPK mendorong saya lebih terbuka dan peka dengan keperluan ilmu yang bersesuaian bagi melengkapkan diri untuk merialisasikan hasrat FPK.

Bagi melahirkan modal insan yang berilmu, berkemahiran dan mempunyai semangat kerohanian memerlukan komitmen yang tinggi pada diri saya supaya menjadi seorang yang benar-benar `GURU' . Ini kerana, sebagai guru kita tidak dapat mengelakkan diri menjadi teladan dan tempat mendapat ilham positif atau negatif dari murid-murid.

Oleh itu, bagi melaksanakan tanggungjawab untuk melaksanakan hasrat yang terkandung di Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai, saya perlu sentiasa berusaha mempelajari dan mengkaji teori belajar, teori mengajar, teori perkembangan jiwa kanak-kanak dan sentiasa peka mengikuti perkembangan atau perubahan kurikulum terkini supaya tidak tersasar dari objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan..Sekian.

|

FORUM 1: ULASAN 2

Group Forum – EL S03Read

Re : FORUM 1 : Sebagai seorang guru, bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai?

26 Sep 2011 04:21:42 PM


Posted By :

Jurayah @ Jane Botohong

24 Sep 2011 01:15:56 PM


Reply To :

Fellylee Ansun @ JamesAttachment :

No File AttachSalam semua,

Bagi saya, memang benar saranan cikgu Fellylee yang menghubungkaitkan sahsiah atau keperibadian guru dengan pembentukan akhlak dan peribadi anak-anak didik guru. Sebagai guru, amatlah wajar jika menilai dan membentuk keperibadian diri terlebih dahulu, kerana akhlak mulia seorang guru akan menjadi ikutan dan juga menjadi modal guru untuk membimbing murid menjadi pelajar cemerlang dalam semua aspek yang disarankan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Sebagai guru, saya haruslah sentiasa membisikkan dalam hati saya bahawa guru adalah seorang fasilitator, pemberi motivasi, pemacu dan pemberi inspirasi belajar kepada pelajar pada setiap masa selama kita menjadi gurunya. Oleh itu, guru haruslah berusaha sentiasa bersikap dan bertutur laku dengan baik walaupun diluar waktu mengajar. Ini kerana peranan guru terlalu besar penglibatannya dalam mengembangkan budi pekerti, potensi pelajar dan keseimbangan pelajar dari semua aspek.

Semoga keikhlasan dan komitmen guru secara berterusan membantu usaha murni kerajaan membentuk modal insan seimbang sebagaimana yang diwar-warkan dalam Falsafah Pendidikan kebangsaan..Sekian.

|

FORUM 1: ULASAN 3

Group Forum –EL S03


Read

Re : FORUM 1 : Sebagai seorang guru, bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai?

26 Sep 2011 05:10:53 PM


Posted By :

Jurayah @ Jane Botohong

25 Sep 2011 03:05:11 PM


Reply To :

Suraya Binti SamAttachment :

https://myguru2.upsi.edu.my/images/themes/default/icon-small/attach_s.gifFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN.docxSalam 1 group,

Falsafah Pendidikan Kebangsaan mengandungi satu konsep asas tentang ilmu, nilai ilmu dan peranan ilmu dalam pembangunan insan. Di mana, pendidikan diertikan sebagai satu proses dan aktiviti sepanjang hayat, bagi pembentukan diri dan masyarakat untuk pembangunan dan kesejahteraan bagi setiap lapisan masyarakat di negara ini. Jelaslah di sini bahawa Falsafah pendidikan kebangsaan bukan hanya bertujuan untuk menggalakkan masyarakat memperolehi diploma, ijazah, master atau sebagainya tetapi juga mengembangkan potensi individu secara menyeluruh, bersepadu dan seimbang serta harmonis dari semua aspek mengikut konsep FPK.

Guru perlu sentiasa terbuka dan peka dengan keperluan ilmu yang mampu mengembangkan potensi guru sebagai pengajar, pembimbing, role model atau pemberi inspirasi kepada pelajar dan masyarakat. Sewajarnya seorang guru perlu kreatif dan berinisiatif dalam menjana kandungan kurikulum dan ko-kurukulum agar bersesuaian. Sama-samalah kita berusaha menjadi guru yang berilmu dan kreatif bagi memastikan hasrat yang terkandung dalam FPK tercapai...Sekian.

|

FORUM 1: ULASAN 4

Group Forum – EL S03

Read

Re : Sebagai seorang guru, bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai?

27 Sep 2011 05:05:07 PM


Posted By :

Jurayah @ Jane Botohong

26 Sep 2011 11:31:04 PM


Reply To :

Sitti Rugaiyah Binti Abdul HamidAttachment :

https://myguru2.upsi.edu.my/images/themes/default/icon-small/attach_s.gifFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN.docxSalam 1 Malaysia,

Kalau difikirkan dan dinilai dari semua sudut, tugas dan tanggungjawab seorang guru memang sungguh berat. Guru bertanggungjawab untuk mengajar, membimbing dan menjadi inspirasi kepada anak didiknya. Guru bukan sahaja dipertanggungjawabkan untuk merialisasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan tetapi tugas guru merupakan amanat langsung dari Tuhan. Ini kerana guru merupakan orang tua kedua anak-anak didik. Sebagai orang tua kedua, guru perlu mempunyai pendekatan sendiri yang murni mengikut atau berpandukan kaedah yang disarankan oleh FPK bagi menghasilkan anak-anak didik yang seimbang, berakhlak dan intelek.

Dalam usaha membentuk potensi anak-anak didik ke arah yang cemerlang dan seimbang, banyak kaedah dan strategi boleh guru aplikasikan sebagaimana yang yang telah didedahkan dalam kursus semasa. Di sini secara tidak langsung membantu ke arah pencapaian matlamat FPK. Saya yakin jika semua guru ada usaha yan berterusan dengan penuh keikhlasan, dedikasi dan berbekalkan ilmu yang sepatutnya, pastinya saya dan anda semua dapat melaksanakan dengan jayanya tanggungjawab yang telah diamanahkan pada kita sebagai "Guru"...Sekian.

|


3.2 Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolah-sekolah? Berikan hujah

anda.

JAWAPAN FORUM 2

Group Forum – EL S03


View Message : Current Topic

Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolah-sekolah.Posted By : Jurayah @ Jane Botohong (D20102042506)
Date posted : 08 Oct 2011 10:39:13 AM
(1 read/s)Salam 1 Malaysia,

Pada pendapat saya Dasar PPSMI tidak sesuai dilaksanakan semula di sekolah-sekolah jika pendekatan dan kaedah yang sama dijalankan. Rekod PPSMI selama 6 tahun perlaksanaan telah membuktikan PPSMI banyak kepincangan dan kelemahan. Antaranya, penggunaan bahasa inggeris dalam pengajaran matematik dan sains menimbulkan tekanan dan kekuatiran di kalangan pelajar-pelajar dan guru-guru matematik dan sains yang kurang mahir berbahasa inggeris. Mata pelajaran matematik dan sains merosot dengan ketaranya pada tahun 2003. Penguasaan ilmu sains dan matematik terjejas kerana disebabkan masalah bahasa inggeris.

Saya merupakan guru opsyen matematik yang turut sama menerima bahang dari kekuatiran dan tekanan daripada beberapa sudut kerana kurang mahir mengajar matematik dalam bahasa inggeris. Anggapan `guru serba boleh' dari pihak pentadbiran sekolah memaksa guru matematik dan sains menguasai bahasa inggeris dalam masa yang singkat. Semasa dalam proses mengikuti kursus-kursus bahasa inggeris, kadang-kadang guru akan diiringi dengan belbagai tekanan dari pihak sekolah dan masyarakat.

Menggunakan kos sendiri untuk meningkatkan kemahiran menguasai bahasa inggeris, tidak menjadi masalah kepada guru-guru yang mempunyai kesedaran perlunya meningkatkan ilmu sepanjang hayat. Apa yang penting, guru-guru diberi masa dan peluang meningkatkan ilmu pengetahuan dari segi masa mengikuti kuliah atau kursus, kemudahan pembiayaan seperti biasiswa dari KPM dan memberi garis panduan khusus untuk guru besar atau pengetua dan guru-guru untuk berkursus atau menyambung pembelajaran di universiti supaya tidak menjadi bahan tumpuan tekanan atau laluan guru besar dan pengetua menyekat kebajikan guru berkenaan. Sebagai contoh, pihak sekolah merancang aktiviti yang akan diadakan pada setiap hari Sabtu dan mewajibkan semua guru datang tanpa pengecualian, termasuklah guru-guru yang mengikuti kursus peringkat sijil dan kuliah di universiti pada hari sabtu.

Penggunaan bahasa inggeris dalam pengajaran matematik dan sains bagi saya cukup baik untuk meningkatkan kualiti penguasaan bahasa inggeris. Hanya bagi pendapat saya, PPSMI telah dilaksanankan secara mengejut. Dimana guru-guru dan murid dipaksa menggunakan bahasa inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dan sains tanpa persiapan yang sewajarnya, sehinggakan menyebabkan pelbagai isu telah timbul termasuklah membawa padah musibah politik.

Oleh itu, jika pihak kerajaan memikirkan PPSMI perlu dilaksanakan semula, saya mengharapkan akan ada penambahbaikan dari segi persiapan perlaksanaan dan kaedah dari semua peringkat. Misalnya, mengatasi kekurangan guru bahasa inggeris, melonggarkan penggunaan dwi bahasa, jangan dipolitikan dan lain-lain lagi yang di rasakan perlu..Sekian.


Attachment : No File Attach...


FORUM 2: ULASAN 1

Group Forum – EL S03


Read

Re : Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolah-sekolah? Berikan hujah anda.

11 Oct 2011 11:36:53 AM


Posted By :

Jurayah @ Jane Botohong

09 Oct 2011 01:27:15 AM


Reply To :

Sitti Rugaiyah Binti Abdul HamidAttachment :

No File AttachSalam 1 UPSI,

Bagi pendapat saya, memang benar apa yang diutarakan oleh cikgu Sitti. PPSMI memang tidak mencapai objektif yang di harapkan sehingga membawa kepada pemansuhannya. Sejak perlaksanaan PPSMI juga menyebabkan bahasa melayu agak dipinggirkan oleh ibu bapa. Sebagai guru, saya mengharapkan pihak kerajaan membuat penyelidikan secara terperinci dari semua aspek terlebih dahulu sebelum melaksanakan sesuatu dasar supaya apa yang diharapkan akan tercapai..Sekian.

|

FORUM 2: ULASAN 2

Group Forum – EL S03


Read

Re : FORUM 2

13 Oct 2011 09:42:23 PM


Posted By :

Jurayah @ Jane Botohong

09 Oct 2011 02:02:42 PM


Reply To :

Rita Binti LamarisAttachment :

No File AttachSalam 1 Malaysia dan salam sejahtera,

Saya bersetuju dengan kenyataan cikgu Rita. Jika diimbas semula jurang perbezaan keputusan peperiksaan awam di kawasan bandar dan luar bandar, memang amat ketara keputusannya semasa mula-mula PPSMI dilaksanakan. Murid yang kurang mahir dalam bahasa inggeris menghadapi kesukaran menguasai kemahiran matematik dan sains. Semuanya disebabkan pengggunaan bahasa inggeris dalam pengajaran matematik dan sains. Murid yang menjadi harapan guru-guru meningkatkan peratus kelulusan kedua mata pelajaran tersebut, hanyalah dikalangan anak-anak guru dan anak-anak dari jabatan awam lain. Ini kerana kebanyakan murid-murid ini lebih terdedah kepada kemudahan pembelajaran bahasa inggeris seperti tuisyen di luar masa persekolahan dan penggunaan bahasa inggeris di rumah.

Walaupun pemansuhan PPSMI cukup melegakan banyak pihak, kita jangan lupa kepentingan penguasaan bahasa inggeris dalam arus pembangunan global. Sebagaimana yang diutarakan oleh cikgu Rita "Berubah demi kebaikan". Sekian

|

FORUM 2: ULASAN 3

Group Forum – EL S03

Read

Re : Dasar PPSMI

17 Oct 2011 08:20:51 AM


Posted By :

Jurayah @ Jane Botohong

03 Oct 2011 09:51:57 PM


Reply To :

Fellylee Ansun @ JamesAttachment :

No File AttachSalam 1 Malaysia

Bagi pendapat saya, pemansuhan dasar PPSMI adalah satu tindakan yang wajar kerana banyak masalah pengajaran dan pembelajaran akibat perlaksanaannya. Dasar baru MBMMBI merupaksn pengganti dasar lama PPSMI. Saya mengharapkan dasar baru ini dapat mengukuhkan bahasa inggeris serta memartabatkan bahasa melayu. Saya yakin pihak kerajaan pastinya banyak mengkaji sebelum membuat keputusan memansuhkan PPSMI dan menggantikan MBMMBI. Sekian


FORUM 2: ULASAN 4


Group Forum – EL S03

Read

Re : FORUM 2 - Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolah-sekolah? Berikan hujah anda.

22 Oct 2011 04:40:59 PM


Posted By :

Jurayah @ Jane Botohong

14 Oct 2011 11:43:39 AM


Reply To :

Shadia Binti JimlokAttachment :

No File AttachSalam 1 UPSI,

Saya bersetuju dengan pendapat cikgu Shadia mengenai beban kerja dan tekanan guru mengajar matematik dan sains yang tidak menguasai atau kurang menguasai bahasa inggeris. Oleh itu bagi pendapat saya berdasarkan kegagalan perlaksanaan dasar PPSMI amatlah wajar dasar ini diubah kepada dasar yang lebih baik. Perlaksanaan dasar baru MBMMBI merupakan satu tindakan kerajaan membaiki dasar lama PPSMI. Sebagai guru, saya sentiasa mengharapkan kerajaan berjaya melaksanakan dasar yang terbaik untuk anak-anak didik. Jika dasar MBMMBI ini mampu membaiki kelemahan dasar lama PPSMI, saya berpendapat dasar PPSMI tidak perlu lagi kembali dilaksanakan di sekolah-sekolah. Sekian.3.3 Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia.

Bincangkan.

JAWAPAN FORUM 3

Group Forum – EL S03


View Message : Current Topic

Kurikulum Standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia.Posted By : Jurayah @ Jane Botohong (D20102042506)
Date posted : 22 Oct 2011 06:11:33 PM
(1 read/s)Salam 1 Malaysia 1 UPSI,

Kurikulum standard merupakan satu misi perancangan kerajaan membentuk transformasi pendidikan. Pengetahuan asas mengenai kurikulum standard ini perlu diketahui oleh guru-guru, pihak pengurusan pendidikan dan ibu bapa. KSSR ialah singkatan bagi Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Transformasi kurikulum ini berasaskan dua standard utama iaitu standard kandungan dan standard pembelajaran. Perlaksanaan kurikulum standard ini hasil semakan semula Kurikulum Bersepadu yang dilaksanakan sejak tahun 1993 lagi.

Bagi pandangan saya, kurikulum standard ini boleh membangunkan modal insan bertaraf dunia kerana melalui kurikulum standard ini telah menyediakan satu pendidikan berkualiti secara optimum untuk murid supaya seimbang, berdikari dan berjaya dalam kehidupan.Ia telah digubal khas untuk mengembangkan potensi murid secara menyeluruh, bersepadu, bersesuaian dengan semua tahap dan seimbang akhlak mulia secara menyeluruh.

Kurikulum standard ini pastinya dapat menyaingi pendidikan negara-negara maju untuk melahirkan modal insan bertaraf dunia, jika semua pihak yang berkaitan sama-sama berganding bahu dalam perlaksanaan pembangunan kurikulum ini.


Attachment : No File Attach...


|


FORUM 3:ULASAN 1

Group Forum – EL S03

Read

Re : FORUM 3 : Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. Bincangkan.

22 Oct 2011 06:58:03 PM


Posted By :

Jurayah @ Jane Botohong

18 Oct 2011 10:25:16 PM


Reply To :

Sitti Rugaiyah Binti Abdul HamidAttachment :

No File AttachSalam 1 Malaysia,

Saya setuju dengan pendapat cikgu bahawa kerajaan sentiasa berusaha mewujudkan dasar sistem pendidikan global yang canggih. Bagi saya, matlamat kerajaan membangunkan modal insan bertaraf dunia merupakan satu agenda kerajaan yang sangat penting. Kerajaan sanggup menyediakan sejumlah pelaburan dana untuk merialisasikan program ini. Kerajaan juga telah menggunakan pelbagai pendekatan untuk melaksanakan kurikulum ini.

Saya mengharapkan perubahan kurikulum bersepadu kepada kurikulum standard disambut baik oleh pihak ibu bapa dan guru-guru supaya usaha kerajaan membangunkan modal insan bertaraf dunia tercapai dengan jayanya.


=====================================================

BIBLIOGRAFI

1. Ee Ah Meng (1988).PENDIDIKAN DI MALAYSIA UNTUK GURU PELATIH.(Kuala

Lumpur).Penerbitan Fajar Bakti Sdn.Bhd.

2. Sang, Mok Soon. (2008). Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (Sekolah Rendah:

Komponen 1&2)

3. Rahmat ismail. (2000), Siri Motivasi dan Kecemerlangan Utusan Menggengam Bara satu pendekatan untuk memotivasi dan menyerlahkan keunggulan diri. Kuala Lumpur: Utusan Publications& Distributors Sdn Bhd.

4. Ee Ah Meng, 1994. Perkembangan dan pelaksanaan kurikulum. Kuala Lumpur :

Fajar Bakti.

5. Mok Soon Sang, 1996. Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman.

6. Sonia blandfred. Penterjemah:Bahariah Yusuf (1999). Pengurusan peringkat

pertengahan di sekolah. Kuala Lumpur: Rhythm Distributor SDN BHD.